Algemene en bijzondere voorwaarden

Algemene Reisvoorwaarden van de vzw Geschillencommissie Reizen

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16  februari 1994 (pdf-formaat) tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Artikel 2: Promotie

 • De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:
 1. wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;
 2. er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het
 • De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie

Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:

 • Vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
 1. de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zijmoeten vervullen;
 2. informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;
 3. de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de
 • Ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
 1. dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemenplaats;
 2. naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator;
 3. Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk

De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis.

Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Totstandkomen van het contract

 • Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de
 • Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis
 • Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde

Artikel 6: Prijs

 • De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
 1. de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
 2. de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en

Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.

 • De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek
 • Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft

Artikel 7: Betaling van de reissom

 1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het
 2. recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
 3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking

 • De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
 • De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de

Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de - bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis

 • Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging
 • De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te 3 Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een

bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.

Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator vóór afreis

 • Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
 1. ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk
 2. ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
 • De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
 1. de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
 2. de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

 • Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de
 • Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit
 • Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13: Verbreking door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14: Beperking aansprakelijkheid

Beperkingen aansprakelijkheid: Kosten voorvloeiend uit vertragingen in het transport als gevolg van weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregelingen, zijn niet ten laste van D Tours BV. De reisorganisator en/of bemiddelaar is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals, maar niet beperkt tot nieuwe wetten of reglementeringen, epidemieën , oorlogen, zodat extra vervoers- en/of verblijfskosten hiervan het gevolg voor rekening van de reiziger zijn .  Dienstregelingen zijn steeds indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

“De reiziger erkent naar behoren te zijn ingelicht over de uitzonderlijke omstandigheden die zijn veroorzaakt door een Pandemie (bijvoorbeeld: coronaviruscrisis, niet limitatieve opsomming ) en die van invloed kunnen zijn op zijn reis, en over de situatie van de pandemie op zijn reisbestemming. Hij heeft ook kennisgenomen van de actuele reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken waarin wordt gewaarschuwd. Reizen kunnen worden afgeraden. Check steeds https://diplomatie.belgium.be/nl voor de laatste updates. De reiziger verklaart dan ook volledig op de hoogte te zijn van de risico’s die de pandemie (bijvoorbeeld het coronavirus, niet limitatieve opsomming) met zich meebrengt voor het goede verloop van zijn reis en beslist toch met kennis van zaken op reis te willen vertrekken”.

Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of - bemiddelaar, hun aangestelden en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16: Klachtenregeling

 • De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator/ doorverkoper onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst.
 • De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft en kunnen nooit de originele prijs overstijgen.
 • Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Turnhout
 • Geschillen vorderingen van meer dan 15% van de reissom en of meer dan 1000€ erkennen wij enkel en alleen de rechtbanken van Turnhout als bevoegd voor uitspraken over het

Artikel 17: Verzoeningsprocedure

 • Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
 • Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart
 • Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te
 • Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd bij het Secretariaat van de 'Cel verzoening': Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel, e-mail: verzoening.gr@skynet.be

Artikel 18: Arbitrage of rechtbank

 • Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie
 • Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
 • Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht
 • Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel, e-mail: gr@skynet.be


Aanvullend op de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillen Commissie Reizen vzw maken de Bijzondere Voorwaarden ook deel uit van het contract. - Bijzondere Reisvoorwaarden D-Tours Bv.


Artikel 1 Betaling reissom

 • Betaling voorschot: 40% van de reissom onmiddellijk na boeking / inschrijving indien geboekt via touroperator .
 • Het saldo moet betaald zijn uiterlijk 6 weken voor de
 • Alle vliegtuigtickets zijn 100 % betaalbaar binnen de 48 uur na

Artikel 2 Wijzigingen en annulaties door reizigers

Wijzigingen voor verblijven, accommodatie, rondreizen door de reizigers

 • tot 3 weken voor de afreis : 75 % van de reissom
 • minder dan 3 weken voor de afreis : zie annulatievoorwaarden

Annulatie of wijzigingen voor vliegtickets

 • 100% van de prijs van het vliegtuigticket, vliegtuigtickets worden onmiddellijk na het akkoord van de klant uitgegeven, de annulatiekost bedraagt dan ook 100 %.

Annulatie voor verblijven/accommodatie/rondreizen

 • meer 60 dagen voor de afreis : 75% van de reissom met een minimum van € 600 pp
 • van 59 dagen tot 35 dagen voor de afreis : 85% van de reissom
 • vanaf 34 dagen voor de afreis : 100% van de reissom
 • hotels geboekt met non refundable deals niet terugbetaalbaar

Artikel 3 Verzending van reisdocumenten

De reisdocumenten worden verstuurd op risico van de reiziger (en pas na het ontvangen van het saldo); op zijn aanvraag – en kosten – kunnen ze aangetekend of per taxipost verstuurd worden.

Artikel 4 Prijzen

De in onze brochure gepubliceerde prijzen worden met de grootste zorg berekend en nagezien; toch kunnen er fouten voorkomen. Wij behouden ons aldus het recht voor om deze fouten recht te zetten door een kennisgeving aan de reisagent. Raadpleeg daarom hieromtrent steeds uw reisagent. Vaak zijn de luchthaventaksen bij retour niet inbegrepen in de prijs. Informeer bij uw reisagent.

De wisselkoers op datum van reservatie (bestelbondatum) is van toepassing om eventuele koersverschillen bij het saldo door te rekenen.

Artikel 5 Verantwoordelijkheid/overmacht

D-TOURS kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging of annulatie van de vervoerders ten gevolge van weersomstandigheden of andere gevallen van overmacht. In geval bepaalde omstandigheden onafhankelijk van de wil van de inrichters of vervoerders, zouden oorzaak zijn dat een vliegtuig of een ander vervoermiddel niet kan vertrekken, zullen de kosten verbonden zijn aan de verlenging (maaltijden, overnachtingen, enz.) of annulatie van de reis (vb door staking) niet ten laste vallen van D-TOURS. Dit geldt eveneens voor de kosten welke eventuele onderbreking of inkorting van de reis zouden kunnen meebrengen. De uitgegeven vervoerbewijzen zijn enkel geldig op de data die erop vermeld staan.

Conform art 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 01/04/1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25/04/1997 is de licentiehouder A 5705 door Het Garantiefonds Reizen verzekerd om, in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger na te komen. Adres  Metrologielaan 8 te 1130 Brussel tel 02/240.68.00. Verantwoordelijke uitgever: D- Tours BV Lic A 9020.

Artikel 6 Natuurrampen, aardbevingen, pandemieën, oorlogen...

De klant verklaart zich akkoord dat D-Tours geen enkele schuld in deze treft en dat alle gevolgschade ten laste zijn van de klant. D-Tours zal er alles aan doen om deze gevolgschade zo beperkt mogelijk te houden. Klant ziet af om artikels uit de reiswetgeving hiervoor te kunnen inroepen en verklaart dat dit overmacht is ten aanzien van D-TOURS Bvba- zodoende dat de normale annulatiekosten van toepassing zijn.

Artikel 7 wijzigingen door klant zelf

Wanneer klanten op eigen houtje de geboekte diensten conform de bestelbon gaan aanpassen/annuleren, valt dit buiten de verantwoordelijkheid van D- TOURS / D Tours Bv en staat de klant zelf in voor de extra gemaakte kosten.

Artikel 8 Klant start dossier op via geschillencommissie

Ter voorbereiding van uw dossier voorzien wij 3 werkuren, à ratio van 115 €per uur. Indien wij moeten verschijnen voorzien wij 4 uur extra inclusief verplaatsingsonkosten aan 450 €. Deze kosten zijn door de klant te betalen.

Artikel 9 Schadeclaim

Indien de schadeclaim van de klant hoger is dan 1000 € per dossier, wensen wij

dat dit behandeld wordt door de rechtbank van Turnhout.

Artikel 10 Inschrijven/reservatie van een reis

Alle reservaties gemaakt via e-mail zijn rechtsgeldig, en zijn bijgevolg bindend. Alsook een gehandtekende bestelbon is bindend. De klant verbindt er zich toe om het contract na te leven, en het voorschot/saldo te betalen volgens de voorwaarden.

Artikel 11 Verzekeringen

Wanneer de klant of zijn behandelende arts ervoor kiezen om de ingevulde verzekeringsdocumenten rechtstreeks naar de verzekering te sturen, dan is D-Tours op geen enkele manier verantwoordelijk voor de uitkomst.

Artikel 12 Gekozen en geboekte hotels en diensten (bv. excursies / transfers / ...) De hotels worden ingeboekt conform de offerte of gekozen promodeal. Van zodra de klant de offerte bevestigt, gaat D-Tours ervan uit dat de klanten akkoord zijn met de voorgestelde hotels, dat de klant deze heeft nagekeken en dat ze voldoen aan de criteria van de klanten. Wil de klant op de bestemming een hotel of dienst wijzigen, is dit volledig ten kosten en lasten van de klant en wordt D-Tours uit zijn verantwoordelijkheden ontheven.

Artikel 13 Persoonlijke spullen

D-Tours is niet verantwoordelijk voor verlies van persoonlijke spullen en documenten allerlei voor of tijdens uw reis.

Artikel 14 Faillissement leverancier

Gaat voor of tijdens de reis één van de door de klant gekozen leveranciers  failliet, dan kan D-Tours hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk gesteld worden. De klant verklaart zich bij boeking akkoord dat de kosten voortvloeiend uit dit faillissement ter zijne lasten zijn. Hij zal D-Tours steeds vrijwaren om deze   extra kosten in zijn plaats te dragen. D-Tours wordt volledig gevrijwaard in deze qua schuld en vorderingen.

Artikel 15

Kosten voortkomend uit: vluchtvertragingen, ongevallen, stakingen, natuurelementen zoals: vulkaanuitbarstingen, stormen, tsunami, sneeuw, ijsgang, pandemieën, oorlogen, Politieke acties van overheden, zaken waar D-

Tours niet aan kan doen of geen invloed op heeft, dienen ten allen tijden gedragen te worden door de klanten.

Artikel 16

Wanneer klanten een rondreis boeken dienen zij in het bezit te zijn van een goede persoonlijke bijstands- en reisverzekering die hun persoonlijk dekt tegen ongevallen allerlei door hun toedoen of door het toedoen van derden, verlies van medicaties, bagage.

D-Tours kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden wanneer klanten betrokken raken in een ongeval tijdens de uitvoering van hun reis. Zij het met een huurwagen of een rondreis met privé wagen en chauffeur. Klanten zorgen voor een goede persoonlijke verzekering die al zulke oorzaken dekt.

Artikel 17

Wijzigingen of annulaties door vliegtuigmaatschappij na reservatie. D-Tours kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor acties door derden. De vliegtuigmaatschappij zal een alternatief voorstellen, waar de klant mee kan akkoord gaan zonder extra kosten. Indien de klant niet akkoord gaat met het alternatief, zal hij een nieuw ticket moeten aankopen aan de dan geldende tarieven.

Artikel 18

De vliegtuigmaatschappij en vluchturen voorgesteld in de offerte of weergegeven op de bestelbon zijn steeds onder voorbehoud. D-Tours verbindt er zich toe u op de juiste locatie te brengen op een zo kort mogelijke manier, en dit kan  zijn door gebruik van andere vliegtuigmaatschappijen en uur schema’s.

Artikel 19 Opnieuw boeken of verzetten boeking door Covid / Corona

Klant kent het probleem Covid-19 en kan zomaar niet meer annuleren om deze reden. D-Tours BV hanteert hierovor denormale annulatiekosten.

Artikel 20 Tot stand komen van uw dossier:

In de totaalprijs van uw reis zit een vaste verwerkingskost van 480 euro, welke in geval uw dossier niet kan doorgaan voor welke reden ook, door ons zal aangewend kunnen worden als vast verworven voor de geleverde prestaties en kosten mee te dekken. Door het boeken en aanbetalen van het voorschot verklaart klant hier zich onherroepelijk mee akkoord. Ook betaalde verzekeringspolissen worden niet terugbetaald.

Artikel 21: Verzakingsrecht

De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien

Hoewel artikel 47 van de Wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan herroepen is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website.

Ingevolge het KB van 18 november 2002 (artikel 139§2 Wet marktpraktijken en consumentenbescherming) worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld.Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven door de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met Europese richtlijnen betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.